pfs

ለኤጀንሲዎች በህዝብ የተሰጠው ደረጃ

ለቴክኒክና ሙያ ተቋማት በህዝብ የተሰጠው ደረጃ

ለአንድማዕከል አገልግሎት መስጫ ጣቢያዎች በህዝብ የተሰጠው ደረጃ

ለተቋማት ቀጥታ አየተሰጣቸው ያለ አስተያየት

ለፌደራል ተቋማት ለክልል እና ለከተማ አስተዳደር ቀጥታ አየተሰጣቸው ያለ አስተያየት